Park Stołeczny, Helwetyk Romański, 26.04.2018 r. o 22:07
Ruch Odnowy w Powadze — manifest wyborczy

Bracia i Siostry w Powadze!

Zatraciliśmy się i zboczyliśmy ze ścieżki, którą wskazał nam Prorok. Zaślepieni, krok za krokiem, zbliżamy się ku niepowadze. Należy zmienić cel tej wędrówki! Naszym obowiązkiem jest zapewnić Księstwu Sarmacji oraz wszystkim jego mieszkańcom dobrobyt i pozwolić im na spokojny rozwój, bez trosk i niepokojów o przyszłość swoją czy całej społeczności. Obecna sytuacja temu nie sprzyja. Niepewni jutra nie możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne — na budowaniu silnej Rzeczypospolitej.

Potrzebny nam lider. Jeden, silny lider ze spójną wizją. Obecnie mamy dwóch — Księcia i Kanclerza, którzy wchodzą ze sobą w konflikty kompetencyjne, ideologiczne, wzajemnie niwelując swoją siłę oddziaływania, budując swoją pozycję, pokazując kto jest pod kim, robiąc sobie na złość, nadużywając swoich uprawnień, a nie pracując na rzecz Księstwa i ich obywateli, zapominając skąd pochodzi ich mandat. Z tym chcemy zerwać. Tu jest miejsce, w którym należy podjąć jedną, stanowczą decyzję — kto odpowiada za bieżącą politykę Księstwa, kto tym Księstwem zarządza i kto za nie odpowiada.

Proponujemy serię zmian w Konstytucji, w szczególności potwierdzających i wzmacniających konstytucyjną zasadę monarchii parlamentarnej, które pozwolą nam rozwiązać te kwestie i dzięki którym będziemy mogli ze zdwojoną siłą skupić się na sprawach naprawdę ważnych.

 1. Przywrócenie bezwzględnej większości głosów wymaganej do odrzucenia weta Jego Książęcej Mości wobec ustawy — popieramy zmianę Konstytucji uchwaloną przez obecny Sejm i o ile nie wejdzie w życie, będziemy się za nią opowiadali podczas kolejnej kadencji parlamentu. Opowiadamy się za mechanizmami demokratycznego stanowienia prawa przez jego przedstawicieli posiadających mandat obywateli — większością głosów.
 2. Wprowadzenie mechanizmu referendum w sprawie odwołania Księcia — realizując zasadę suwerenności Narodu opowiadamy się za postawieniem kropki nad „i” oraz wprowadzeniem czytelnego mechanizmu odwoływania monarchy przez obywateli, którzy powinni posiadać możliwość wycofania mandatu zaufania ofiarowanego Księciu, gdy uznają to za stosowne.
 3. Stosowanie prawa łaski oraz ogłaszanie abolicji i amnestii za zgodą Sejmu — opowiadamy się za większą trwałością wyroków i decyzji o wydaleniu, stojąc na stanowisku, że w naszej niewielkiej wspólnocie nadzwyczajne mechanizmy przebaczenia wobec osób, które rażąco naruszyły zasady współżycia społecznego, powinny być stosowane wyłącznie w porozumieniu z przedstawicielami tej wspólnoty.
 4. Pozbawianie tytułów przez niezależny organ — arbitralność w odbieraniu tytułów nie wpływa korzystnie ani na ich wartość w oczach Sarmatów, ani na ich motywację do pracy na rzecz Sarmacji. Opowiadamy się za wprowadzeniem czytelnych reguł postępowania arystokracji i szlachty oraz ustanowieniem niezależnego organu rozstrzygającego w przedmiocie sankcji honorowych.
 5. Wyłącznie asesorzy w Trybunale Koronnym — obecność Jego Książęcej Mości w składzie Trybunału Koronnego jest zaszłością po poprzednich monarchach, posiadających prawnicze wykształcenie. Realizując zasadę trójpodziału władzy opowiadamy się za Trybunałem Koronnym na tyle, na ile to możliwe, niezależnym od innych organów władzy.
 6. Trwałość Rzeczypospolitej Sarmackiej — lata doświadczeń jasno pokazały, że siła tkwi w jedności. W obecnej sytuacji demograficznej opowiadamy się za zachowaniem obecnego modelu zdecentralizowanego państwa unitarnego, jednoznacznie sprzeciwiając się propozycji przekształcenia Rzeczypospolitej w bezładny zbiór funkcjonujących obok siebie społeczności.
 7. Kanclerz wybierany przez Sejm — opowiadamy się za wyborami jednoznacznie rozstrzygającymi o kierunkach, w jakich ma podążać Sarmacja. Obecne rozwiązania ustrojowe nie gwarantują szefowi rządu możliwości realizacji programu, z którym ubiegał się o wybór. Przywracając wybór Kanclerza przez Sejm, przyznamy dodatkowy mandat zwycięskiemu komitetowi wyborczemu oraz ograniczymy książęcą prerogatywę referendum zatwierdzającego do ustaw konstytucyjnych tak, aby zapewnić Rzeczypospolitej warunki do zaistnienia jednoznacznego ośrodka kierowniczego posiadającego demokratyczny mandat.

Proponujemy również serię zmian w sarmackim ustawodawstwie i funkcjonowaniu Księstwa Sarmacji:

 1. Mniejsza siła głosu z racji otrzymanych tytułów — popieramy w tym zakresie zmianę uchwaloną przez obecny Sejm i o ile nie wejdzie w życie, będziemy się za nią opowiadali podczas kolejnej kadencji parlamentu.
 2. Automatyczne odzyskiwanie obywatelstwa na wniosek mieszkańca — opowiadamy się za jak najłatwiejszym nie tylko zaistnieniem w Sarmacji, ale także powrotem do aktywności w jej życiu. Wprowadzimy możliwość indywidualnego odzyskiwania obywatelstwa przez osoby, które posiadały obywatelstwo w przeszłości.
 3. Trwałość unii z Królestwem Baridasu — opowiadamy się za trwałą unią Królestwa Baridasu i Księstwa Sarmacji oraz prawem Baridajczyków do wyłaniania swoich władz i stanowienia swojego prawa na tych samych zasadach, co obywatele pozostałych części Rzeczypospolitej.
 4. Zmniejszenie opłaty za ćwirki — uważamy obecną wysokość opłat za zaporową dla mniej majętnych Sarmatek i Sarmatów. Obniżymy opłatę czterokrotnie, do 25 lt, umożliwiając szerszemu gronu mieszkańców obecność w tym miejscu publicznym.
 5. Stała wartość tantiem — umożliwimy rządowi lepsze prowadzenie polityki finansowej państwa, wprowadzając czytelny i publicznie znany mechanizm ustalania wysokości tantiem, jednocześnie umożliwiając rządowi samodzielne określanie niezbędnych współczynników w zależności od aktualnych możliwości finansowych państwa.
 6. Kącik propagandowy dla regionów — ułatwimy samorządom docieranie z informacją do ogółu Sarmatek i Sarmatów, przyznając im możliwość publikacji w kąciku propagandowym na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
 7. Wyraźnie większe wpływy z emisji znaczków dla Rady Ministrów — obecne rozwiązania powodują wyraźnie mniejsze od możliwych wpływy do budżetu państwa. Opowiadamy się za zmianą, której skutkiem będzie zasadnicze zwiększenie dochodów Korony, umożliwiające rządowi realizację programów społecznych oraz wypłatę istotnie wyższych wynagrodzeń w sektorze publicznym.
 8. Automatyczna, codzienna wypłata pracy społecznej z podatków zebranych danego dnia — obecny mechanizm pracy społecznej nie motywuje w wystarczającym stopniu do aktywności w miejscach publicznych. Opowiadamy się za automatycznym, bezwnioskowym i codziennym wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu aktywności w życiu Sarmacji.
 9. Wsparcie wirtualnych religii — poprzez zwolnienia z podatków instytucji religijnych, możliwość deklaracji przynależności religijnej w profilu, chcemy wzmocnić ten niedoceniany obszar mikronacyjnej działalności.
 10. Płatna Poczta Konna do grupy aktywnych obywateli — uważając, iż możliwość wysłania korespondencji grupowej do wszystkich Sarmatek i Sarmatów powinna pozostać w systemie informatycznym, wprowadzimy jednocześnie opłatę za tego rodzaju korespondencję w wysokości 7500 lt w celu ograniczenia tego mechanizmu do sytuacji faktycznie niezbędnych.
 11. Automatycznie akceptowany rotator i stawki dobowe za wyświetlanie — ułatwimy życie redaktorom, znosząc obowiązek uprzedniego zatwierdzania grafik dodawanych do rotatora, jednocześnie zastępując stałą opłatę — opłatą dobową w celu zwiększenia aktualności treści wyświetlanych w rotatorze.
(—) Helwetyk książę Romański
(—) Henryk diuk von Thorn-Leszczyński
(—) Paviel diuk Gustolúpulo
(—) Krzysztof diuk Czuguł-Chan
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 482,00 lt
Ten artykuł lubią: Krzysztof Czuguł-Chan, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Tomasz Ivo Hugo, Paviel Gustolúpulo, Piotr III Łukasz, Andrzej Fryderyk, Sorcha Raven, Susanne Delfina Kierkeller, Bartłomiej Czapka.
Komentarze
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Cytuję:
Zaślepieni, krok za krokiem, zbliżamy się ku niepowadze. Należy zmienić cel tej wędrówki!
Za mną chłopcy! Ku Nadwadze!
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@RemigiuszL To na pewno nie za mną…
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
No to posilę się na bardziej (co nie oznacza, że bardzo) merytoryczny komentarz.

Odnośnie zmian w kompetencjach JKM - czy nie lepiej nie bawić się w powolne gotowanie żaby, tylko od razu wprowadzić republikę?

Resztę zmian jestem skłonny poprzeć, aczkolwiek mam kilka pytań:
Punkt 6. - Jak takowy kącik miałby wyglądać? Bo informować o wydarzeniach w prowincjach już teraz przecież można poprzez artykuły.
Punkt 9. - Czy nasze profile nie są już wystarczająco zapchane?
Punkt 11. - Jak w przypadku takiej automatyzacji będziemy zapobiegać dodawaniu do rotatora grafik o niskiej jakości?

No i odnośnie wyboru kanclerza przez Sejm - twierdzicie, że obecny model uniemożliwia kanclerzowi realizację programu. Jeśli nawet, taka sytuacja wymusza na kanclerzu szukanie jakiegoś porozumienia wśród ugrupowań sejmowych, czyli kreuje pewien ruch w polityce. Proponowana przez Was zmiana odbierze nam tę namiastkę realnych rozgrywek politycznych (przyznam, że malutką) i osłabi rolę opozycji.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@RemigiuszL Osobiście uważam, że Księstwo Sarmacji już dość dawno temu dojrzało do ustroju republikańskiego. Nasz manifest programowy jest jednak wynikiem kompromisu i tako taki nie jest manifestem republikańskim — jest manifestem monarchii w wydaniu zbliżonym do brytyjskiego. Niezależnie od tego, co sądzimy na temat formy rządów w ścisłym tego słowa znaczeniu, zgadzamy się co do tego, że ciężar sprawowania władzy powinien spoczywać na Kanclerzu posiadającym regularnie odnawiany mandat społeczny. (Alternatywą byłby ciężar spoczywający na monarsze nieposiadającym takiego mandatu albo to, co mamy obecnie, czyli dokładnie to, czego chcieliśmy uniknąć…).

Jeżeli chodzi o punkt szósty — kącik propagandowy dla prowincji, rozważamy co do zasady dwa warianty — przewijany rotator albo odpowiednie zmniejszenie i stałe wyświetlanie więcej niż jednej grafiki. Jestem autorem tego postulatu i mogę rozwinąć ten punkt: ani artykuły, w które trzeba kliknąć, ani rotator, który musi prowadzić do artykułu, nie spełniają w odpowiednim stopniu roli, jaką spełnia „kącikowa” ilustracja. Nie mógłbym (nie powinienem…) np. opublikować artykułu o treści zachęcającej do np. zalogowania do SEG, składającego się wyłącznie z odsyłacza do systemu.

Jeżeli chodzi o punkt dziewiąty — wirtualne wyznania w profilu — jesteśmy więcej niż pewni, że miejsce się znajdzie (i, w razie potrzeby, na o wiele więcej innych pozycji…).

Jeżeli chodzi o punkt jedenasty — automatyczne dodawanie ilustracji do rotatora — nie będziemy zapobiegać. Rząd będzie miał, w myśl naszej propozycji, możliwość usuwania grafik sprzecznych ze standardami po fakcie.

Jeżeli chodzi o wybór Kanclerza przez Sejm — nie twierdzimy, że obecny model cokolwiek uniemożliwia; twierdzimy, że w zdecydowanie ponadprzeciętnym stopniu utrudnia, a w wielu przypadkach w pierwszej kolejności zniechęca do starań. „Namiastka realnych rozgrywek politycznych” nie jest celem samym w sobie; jeżeli jest argumentem, to raczej negatywnym. Jeżeli komuś uda się uzyskać poparcie większości (co w naszych warunkach nie jest łatwe), a jeszcze wcześniej, własnego komitetu, dla konkretnych posunięć programowych i personalnych — to już, na Powagę, wystarczy. Rolą opozycji jest punktować rząd, a nie uniemożliwiać mu… rządzenie. Nie po to wybieramy Sejm, żeby był niezdolny do podejmowania decyzji, bo po co nam takie wybory, które nie pociągają za sobą rozstrzygnięć?
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
@Helwetyk
Cytuję:
Nasz manifest programowy jest jednak wynikiem kompromisu i tako taki nie jest manifestem republikańskim — jest manifestem monarchii w wydaniu zbliżonym do brytyjskiego.
Tego się obawiałem. Oczekuję zabronienia Księciu wchodzenia do Parlamentu.
Cytuję:
Jeżeli chodzi o wybór Kanclerza przez Sejm — nie twierdzimy, że obecny model cokolwiek uniemożliwia; twierdzimy, że w zdecydowanie ponadprzeciętnym stopniu utrudnia, a w wielu przypadkach w pierwszej kolejności zniechęca do starań.
Słusznie, w programie użyte jest sformułowanie "nie gwarantuje", a nie "uniemożliwia", przepraszam za nadinterpretację.
Cytuję:
Nie po to wybieramy Sejm, żeby był niezdolny do podejmowania decyzji, bo po co nam takie wybory, które nie pociągają za sobą rozstrzygnięć?
Bezczelnie uchylę się od odpowiedzi :P

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź!
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@RemigiuszL W wydaniu zbliżonym do brytyjskiego, ponieważ — nie wiem, jak reszta komitetu — co do zasady i z perspektywy kogoś, kto główny nacisk kładzie na sprawy wewnętrzne, popieram politykę zagraniczną prowadzoną przez Jego Książęcą Mość i nie miałbym nic przeciwko temu, aby obecny model pozostał w praktyce bez zmian. Z powodów natury pryncypialnej wolałbym jedynie, aby zmiana tego modelu nie wymagała zmiany konstytucji.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
WKW,

obecna Unia Sarmacji i Baridasu to już chyba historia, którą trzeba włożyć między bajki i żaden autorytet tego nie zmieni.
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
@Helwetyk Tylko, że monarchia, w której można odwołać monarchę w drodze referendum wg mnie przestaje być monarchią. A od modelu brytyjskiego zdecydowanie wolę lichtensteinski.
Odpowiedz Permalink
Sorcha Raven
Cytuję:
Wsparcie wirtualnych religii — poprzez zwolnienia z podatków instytucji religijnych, możliwość deklaracji przynależności religijnej w profilu, chcemy wzmocnić ten niedoceniany obszar mikronacyjnej działalności.

Nareszcie!
Wielki to dzień dla naszego Zgromadzenia, jak mawiali pradawni "a przyjdzie czas, kiedy ci na górze schylą się do tych na dół i obaczą co widać u niskości. Zaprawdę widok ten zrobi na nich wrażenie, a wszelkie wierzenia , które prosty acz zacny człowiek uznaje, podwyższone będą".
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@MaHi: Zależy, co rozumiemy przez obecną unię…

@RemigiuszL: Trudno uzasadnić brak takiego mechanizmu w społeczności liczącej czterdziestu aktywnych obywateli. Abstrahując od modelu monarchii, za którym się w praktyce opowiadamy, akurat w Liechtensteinie można znieść monarchię w drodze w referendum oraz wyrazić monarsze wotum nieufności, więc chyba możemy się zgodzić do do tego, że jednak taki mechanizm mieści się w definicji monarchii?
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
@Helwetyk Przez obecną unię rozumiemy wszystko to co zostało zapisane w tym akcie, bo jak widać obecny Król nie zamierza być elastyczny, więc musi stać czarno na białym, by wszystko było jasne. Obecna umowa nie pozostawia złudzeń, więc jest do bani.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@MaHi Z mojej perspektywy do zmiany są Prawa Kardynalne, a nie unia jako taka. (Tak, to są technikalia ;-)).
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
@Helwetyk Biorąc pod uwagę fakt, że problem nie istniał tyle lat to trzeba do sprawy podejść personalnie. Tak kółko się zamyka, a trzeba wziąć pod uwagę fakt, że z kolejnym Księciem może być znacznie gorzej to w mojej ocenie trzeba zacząć od weryfikacji unii, a na Prawach Kardynalnych w szczegółach skończyć.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@MaHi Właśnie o tym piszę… Jeżeli dobrze odczytuję głosy w debacie publicznej, w gronie Baridajczyków wydaje się istnieć ogólna wola tego, aby ustanowić nową monarchię. Rozumiem to stanowisko — dlatego w programie wyborczym opowiadamy za „prawem Baridajczyków do wyłaniania swoich władz i stanowienia swojego prawa na tych samych zasadach, co obywatele pozostałych części Rzeczypospolitej”. Nadal, nie wpływa to na unię jako taką, tę realną, między państwami.
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
@Helwetyk To prawda, ale Lichtenstein jest pod tym względem specyficzny, gdyż nikt księcia nie chce obalać, wręcz przeciwnie, Jan Adam wielokrotnie, gdy chciał coś przeforsować groził abdykacją i osiągał to co chciał. Obawiam się, że gdyby obecny Książę zrobił analogiczny krok, tylko ucieszyłby swoich przeciwników ;D
No i stwierdziłem, że wolę model Lichtensteinu od brytyjskiego, a nie, że przyjmuję go bezkrytycznie ;)
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@RemigiuszL Zacznę nieco nie na temat, ale moim zdaniem zmian ustawy zasadniczej należało dokonać jeszcze przed wolną elekcją. Kiedy już mamy wybranego księcia, każda zmiana konstytucji dotycząca monarchii będzie siłą rzeczy odbierana także w kontekście konkretnego monarchy, a nie wyłącznie urzędu jako takiego.

Czy JKM Robert Fryderyk ma przeciwników? Oczywiście — podejrzewam jednak, że JNW Jan Adam II także ich posiada. Czy ich odsetek jest większy w Sarmacji niż Liechtensteinie? Być może. Czy, w razie wprowadzenia czytelnego mechanizmu odwołania księcia w Sarmacji, zamierzam podpisywać się pod wnioskiem referendalnym lub kogokolwiek do tego zachęcać? Na tu i teraz, nie. Bycie krytycznym wobec niektórych posunięć JKM to jedno, a chęć organizowania kolejnej wolnej elekcji to drugie. Ciągłość bywa wartością samą w sobie. Mam, rzecz jasna, świadomość tego, że są w Sarmacji osoby o wiele bardziej krytyczne wobec panującego. Ale jeżeli jest ich większość, to przecież ich głos powinien zostać wysłuchany!

Moim zdaniem to na rojalistach spoczywa ciężar argumentowania za tym, że monarcha powinien mieć prawo zachowania tronu pomimo potencjalnego sprzeciwu nie tylko 51%, ale także 97% społeczności. Inna rzecz, że istnienie takiego mechanizmu byłoby, moim zdaniem, dość dobrym wentylem bezpieczeństwa, a zbieranie podpisów pod referendum wydaje mi się zdrowsze od wieszania psów na monarsze, czasami mimo wszystko niezasłużonego. ;-)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.