Ferment, Ignacy Urban de Ruth, 23.06.2015 r. o 21:07
Czterdziesta szósta, podsumowanie

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
3w65rMw6.png

Wczoraj w godzinach popołudniowych Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo zwołał nowowybrany Sejm na obrady. Zgodnie z artykułem 12 Ustawy Sejmu nr 154 – Ordynacja Wyborcza z 2 kwietnia 2012 r. akt ten zakończył kadencję starego parlamentu. Jest to więc odpowiednia pora do podsumowania całej minionej kadencji.Osobiście z „trzydziestej szóstej” jestem niezadowolony i sam pewnie do Sejmu dłuższy czas nie wrócę. Więcej od siebie jednak nie powiem, bo nie takie chcę czynić podsumowanie. Wolę odwołać się do faktów, statystyk i spisów. Zapraszam.


85d4Fg4u.png118L5JZE.jpg85d4Fg4u.pngKREACJA
8q5yJKX5.png

Sejm XXXVI kadencji, który nazywał będę też „starym”, rozpoczął działanie 16 marca br., a jego Marszałkiem-Seniorem został Jego Książęca Wysokość Krzysztof Kwazi, którego zadaniem – i jedyną kompetencją – było przeprowadzenie wyboru Marszałka Sejmu. Sprawa ta ugrzęzła jednak pośród międzypartyjnych przepychanek i dopiero widmo rozwiązania izby, ze względu na nie złożenie na ręce monarchy wniosku o powołanie kanclerza w odpowiednim terminie, przyspieszyło jej prace. Ostatecznie Marszałkiem Sejmu został Jaśnie Oświecony Avril von Levengothon, który w ciągu dwóch pozostających do dyspozycji Sejmu dni przeprowadził głosowanie i złożył na ręce Księcia wniosek o powołanie Sławetnego Wojciecha Wiśnickiego na Kanclerza Księstwa. Tym sposobem izba przetrwała, mając już za sobą pierwszy cyrk.
Kanclerz Wiśnicki nie wytrzymał jednak całej kadencji i po głębokim przemyśleniu i publicznej zapowiedzi podał się do dymisji po półtora miesiąca sprawowania rządów. Jego następcą sejm wybrał, powołanego przez JKM trzeciego maja, Sławetnego Siergiusza Asketila, który sformował rząd ponadpartyjny z przedstawicielami zarówno reprezentowanych w parlamencie partii, jak i członkami Stronnictwa Ostatnich Khandystów (później we Froncie Robót).KONTROLA
8q5yJKX5.png

Od prawie samego początku XXXVI kadencji Sejm starał się uzupełnić niedobory w składzie Trybunału Koronnego, w czym poniósł klęskę. W przeciągu 17 dni powołano na asesora jedynie Sławetnego Martina Schlesingera-Asketila, odrzucając kandydatury Prześwietnego Młynka Kawowego i Hermana Kolineusza. Ponowny nabór, rozpoczęty po tygodniowej cezurze, przyniósł powierzenie asesury wspomnianemu już Prześwietnemu Kawowemu, a także Antoniemu Rudnickiemu i Jego Królewskiej Wysokości Mikołajowi Torpedowi (temu ostatniemu dopiero 2 czerwca). Mimo to w składzie Trybunału pozostał jeden, do dziś niezapełniony, vacat.


LEGISLACJA
8q5yJKX5.png

1. Przepisy uchwalone.
Pierwszą ustawą uchwaloną przez stary sejm była Ustawa Sejmu nr 245 o rozszerzeniu uprawnień Marszałka-Seniora z 8 kwietnia 2015 roku, która stała się odpowiedzią na zaistniały na początku kadencji problem. Ustawa umożliwiła marszałkowi seniorowi kierowanie wszelkimi pracami sejmu do czasu wyboru „zwykłego” marszałka. Za ustawą opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy posłowie.

Następną ustawą starego sejmu jest Ustawa Sejmu nr 246 o zmianie zasad przyznawania subwencji prowincjom z 16 kwietnia 2015 roku. Była ona odpowiedzią klubu Porozumienia Sarmackiego na podobny projekt ustawy zgłoszony wcześniej przez Konsulat Sclavinii, a nie przyjęty przez Sejm wobec absencji większości posłów Porozumienia i braku poparcia posłów SF. Ustawa ta stanowiła nowelizację Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku, likwidując „Ranking Prowincji” i dotychczasowy, oparty oń, system naliczania wartości subwencji rządowych dla prowincji i kraju korony. Z uwagi na zaległości Ministerstwa Samorządu Terytorialnego w wypłacaniu samorządom funduszy, ustalała też kwotę subwencji za pierwszy kwartał br. Za przyjęciem głosował komplet czworga posłów PS, federaliści nie stawili się na sali.

Do końca kwietnia uchwalono jeszcze jedną ustawę, mianowicie Ustawę Sejmu nr 247 o mandacie poselskim dla nowego obywatela z 29 kwietnia 2015 roku. Była to inicjatywa książęca, polegająca na zreformowaniu systemu wyborczego w sposób umożliwiający nowym obywatelom (zamieszkującym księstwo przez maksymalnie dziewięć miesięcy wstecz od wydania przez JKM postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów i wcześniej niebędących posłami) startowanie z osobnej listy, dającej jeden mandat. Wybory na tzw. „liście nowych” przeprowadza się systemem preferencyjnym. Z efektami tej nowelizacji mieliśmy do czynienia w ostatnich wyborach. Weszła ona w życie głosami posłów PS. Wszyscy posłowie SF wstrzymali się od głosu.

Kolejne dwie przyjęte przez Sejm KS XXXVI kadencji ustawy to już czerwiec br. Obie ogłoszone zostały w Dzienniku Praw 21 czerwca, tj. ostatniego dnia kadencji starego parlamentu. Były to: Ustawa Sejmu nr 249 o zmianie przepisów o cudzoziemcach i Ustawa Sejmu nr 250 o zmniejszeniu liczby posłów na Sejm. Ta pierwsza uchwalona już pod koniec maja i z inicjatywy księcia znowelizowana w czerwcu została ogłoszona po wszelkich dopuszczalnych terminach. Ustawa ta stanowi, iż osoby tracące obywatelstwo za nieaktywność nie będą już w rozumieniu prawa cudzoziemcami. Oznacza to też, że nie będą mogły być na zasadach obejmujących cudzoziemców wydalone. Aby wygnać z państwa byłego obywatela książę nie będzie potrzebował jedynie wniosku kanclerza lub Prefekta Generalnego, ale także zgody sejmu. Ustawę tę zgłosiło pod obrady Stronnictwo Federalne i to jego posłowie, wsparci przez Jaśnie Oświeconą Karolinę von Lichtenstein, przegłosowali projekt. Druga ze wspomnianych ustaw to projekt autorstwa Jego Książęcej i Królewskiej Wysokości Helwetyka Romańskeigo zgłoszony pod obrady przez Jaśnie Oświeconą posłankę von Lichtenstein. Założeniem projektu było obniżenie liczby wybieranych posłów w stosunku do liczby obywateli tak, by zachować proporcję sprzed nowelizacji konstytucji z 12 marca br. (zwiększającej ogólną liczbę wybieranych posłów o 2), co w efekcie zmniejszyło zakładany efekt nowelizacji. Ustawę tę poparło troje posłów (dwoje z PS, jeden z SF), wstrzymał się jeden poseł federalistów. Pozostali nie wzięli udziału w głosowaniu.

Stary sejm przyjął także trzy traktaty międzynarodowe. Jeden, uznaniowy, z Agurią (głos wstrzymujący Prześwietnej Rihanny Aureliuš-Sedrovskiej, pozostali za) oraz dwa z Wszechcaratem Agstrem. Pierwszy, majowy, to traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy tymi państwami, drugi, czerwcowy, to długo wypracowywane porozumienie obronne, zobowiązujące państwa-sygnatariuszy do wzajemnej pomocy i powołujące do życia ciała mające usprawniać jego wykonywanie. Pierwszy pakt uchwalony został jednogłośnie przez sześciu biorących udział w głosowaniu posłów, drugi zaś 4 głosami za (3 z PS, 1 z SF) wobec 2 wstrzymujących (po 1 z każdego stronnictwa). W obu głosowaniach zabrakło obecności jednego z posłów.

W ostatnim momencie izba uchwaliła także ustawę nowelizującą ustawę o finansach publicznych, nad którą długo pracowała, a która – prawdopodobnie – nie zdążyła zostać przekazana do książęcego podpisu i nie została opublikowana w Dzienniku Praw przed końcem kadencji, co oznacza, że nie wejdzie w życie.

Sejm to jednak nie tylko ustawy. W minionej kadencji izba pochyliła się nad wyrażeniem zgody na trzy rozporządzenia – dwa rządowe i jedno dworskie. Kanclerz prosił o zgodę na dodruk 400 000 libertów na rachunek Rady Ministrów oraz o zatwierdzenie technicznej nowelizacji Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych, mającej na celu usunięcie z porządku prawnego pozostałości Sejmu Walnego. Oba rozporządzenia zostały zatwierdzone. Izba przyjęła także Rozporządzenie Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z 2 maja 2015 roku, finalizując – prowadzoną przez Dwór już od roku – „reformę ceremonii” i na powrót wprowadzając ordery.

Przyjęto także okolicznościową Uchwałę Sejmu w sprawie uczczenia Teutońskiego Maja z 9 maja 2015 roku, w której parlamentarzyści prosili o wspomnienie i refleksję nad wydarzeniami sprzed lat. Wyrazili też nadzieję, iż Sarmaci wyciągną z historii lekcję i otworzą się na dialog.

2. Projekty nieuchwalone.
Wiele spośród tych projektów, nad którymi pochylił się Sejm XXXVI kadencji, nie zostało przegłosowanych i upadło.

Pierwszą taką ustawą była wspomniana wyżej ustawa o likwidacji „Rankingu Prowincji”, jednak jej główne założenia powtórzyły się w późniejszym prawodawstwie.

Dużo większą porażkę odniosła ustawa o blokadzie konta, która w założeniu miała normować zasady na jakich będzie można dokonywać blokady kont na życzenie lub w przypadku „uprawdopodobnionego podejrzenia”, że konto jest prowadzone niezgodnie z prawem. Ustawa była projektem rządowym, upadła jednak wobec wstrzymującego głosu posła PS Prześwietnego Ignacego Chojnackiego-Ferskiego (pozostali głosowali za, wszyscy federaliści – przeciw).

Ten sam poseł, tym razem przez niewzięcie udziału w głosowaniu (przy identycznym, co w przypadku blokady konta, rozkładzie pozostałych głosów) doprowadził do upadku innego projektu, tj. ustawy o opłacie za niegłosowanie w Sejmie, która przewidywała kary pieniężne dla posłów za niewypełnianie swojej funkcji i niebranie udziału w drugich czytaniach rozpatrywanych projektów ustaw. Kara taka miałaby wynosić 10 000 libertów i być wymierzana przez marszałka sejmu w przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności.

Upadły także dwa projekty nowelizacji kodeksu sprawiedliwości spod znaku Stronnictwa Federalnego, z których jedna przewidywała pozwolenie banitom na wypowiadanie się w miejscach publicznych za pomocą osób trzecich i przy akceptacji prefektury, a druga – ograniczała ilość takich wypowiedzi do jednej w roku. Oba projekty uzyskały poparcie jedynie posłów Stronnictwa Federalnego i napotkały sprzeciw trzech posłów Porozumienia. Jedynie diuczessa-hrabina von Lichtenstein wstrzymała się od głosu (w obu przypadkach).


SKŁAD
8q5yJKX5.png

Podczas XXXVI kadencji Sejmu mandaty poselskie sprawowało 10 osób. Byli to (w kolejności alfabetycznej):
 1. Markus Arped (PS), od 25 maja do 22 czerwca
 2. Rihanna Aureliusz-Sedrowska (SF), od 16 marca do 22 czerwca
 3. Marek Chojnacki (SF), od 25 maja do 22 czerwca
 4. Ignacy Chojnacki-Ferski (PS), od 16 marca do 22 czerwca
 5. Krzysztof St. M. Kwazi (SF), od 16 marca do 21 kwietnia
 6. Avril von Levengothon (PS), od 16 marca do 22 czerwca
 7. Karolina von Lichtenstein (PS), od 16 marca do 22 czerwca
 8. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (SF), od 21 kwietnia do 25 maja
 9. Aleksander Damian Sedrowski (SF), od 16 marca do 22 czerwca
 10. Wojciech Wiśnicki (PS), od 16 marca do 25 maja
21 kwietna mandat utracony przez JKW Kwaziego przysługiwał Panu Ludwikowi Tomlinsonowi, nie objął on go jednak ze względu na błąd Marszałka Sejmu dotyczący podwójnego obywatelstwa (Pan Tomlison posiadał także obywatelstwo trizondalskie, jednakże na podstawie umowy międzynarodowej nie mogło ono stać na przeszkodzie w objęciu mandatu).FREKWENCJA
8q5yJKX5.png

Niewielu spośród posłanek i posłów wzięło udział we wszystkich głosowaniach odbywających się podczas sprawowania przez nich mandatu. Frekwencje poszczególnych parlamentarzystów wyglądają następująco:
 1. Markus Arped (PS), udział w 83,33% głosowań (5 z 6)
 2. Rihanna Aureliusz-Sedrowska (SF), udział w 93,94% głosowań (31 z 33)
 3. Marek Chojnacki (SF), udział w 100% głosowań (6 z 6)
 4. Ignacy Chojnacki-Ferski (PS), udział w 69,7% głosowań (23 z 33)
 5. Krzysztof St. M. Kwazi (SF), udział w 88,89% głosowań (8 z 9)
 6. Avril von Levengothon (PS), udział w 96,97% głosowań (32 z 33)
 7. Karolina von Lichtenstein (PS), udział w 96,97% głosowań (32 z 33)
 8. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (SF), udział w 100% głosowań (18 z 18)
 9. Aleksander Damian Sedrowski (SF), udział w 93,94% głosowań (31 z 33)
 10. Wojciech Wiśnicki (PS), udział w 77,78% głosowań (21 z 27)


8q5yJKX5.png
*Użyta w artykule tytulatura może być już nieaktualna, odnosi się bowiem do stanu trwania XXXVI kadencji, tj. w większości do okresu przed ostatnimi nadaniami.
J4mh750A.png

Rejestr zmian

 • Karolina Aleksandra, dn. 25.06.2015 o 01:49:45: Edycja: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=140&p=179394#p179394
Serduszka
17 295,00 lt
Ten artykuł lubią: Siergiusz Asketil, Daniel January von Tauer-Krak, Zoara Schlesinger-Asketil, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Heweliusz Popow-Chojnacki, Młynek Kawowy, Orjon Surma, Karolina Aleksandra, Laurẽt Gedeon I, Adi Alatristé, Tomasz Ivo Hugo, Vladimir ik Lihtenštán, Avril von Levengothon, Henryk Leszczyński, Markus Arped, Tomasz Mancini, Alfred, Aga Jacobsen, Yennefer von Witcher, Julian Fer at Atera, Adunaphel Kovall, Sereus von Ahabejż, Leszek de Ruth.
Komentarze
Siergiusz Asketil
Piękne. Brakuje mi opcji podwójnej dotacji.
Odpowiedz Permalink
Tytus Aureliusz-Chojnacki
Super podsumowanie! Rzetelny obiektywizm i interesująca statystyka - coś takiego powinno być po każdej kadencji :) Co do formy to świetne te czerwone obramowania wokół obrazków oraz linie odgraniczające akapity - można wiedzieć jak się to robi? :D
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
To się robi narzędziem "v-ojciec" w wersji "Leszek Chojnacki" xD
vide: http://www.sarmacja.org/podstrona/pokaz/272
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Podsumowanie kapitalne. Dla młodego Sarmaty to świetne „oświecenie” oraz dobra lekcja historii.
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Oby więcej takich zestawień.
Odpowiedz Permalink
Marek von Thorn-Chojnacki
Bardzo ładnie przedstawione.
Odpowiedz Permalink
Ludwik Tomović
Szkoda tylko że przez błąd pewnej osoby nie mogłem objąć mandatu :(
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Trzeba było nieźle poszperać. Fajne zestawienie z prac Sejmu :D
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
@Ludwik, faktycznie. Poprawiono.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Wielce zacny artykuł. :*
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Łał. Piękne formatowanie :*
Odpowiedz Permalink
Henryk Leszczyński
łoł.
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
O mamo :) Ferment wrócił :D
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Zacnie napisane :D
Odpowiedz Permalink
Orjon Surma
Pięknie :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Pięknie
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.