Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 08.08.2016 r. o 21:34
Monitor Sejmu nr 06/K-LI/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #06/K-LI/2016


R0owh5cJ.png

Jak się za moment Państwo przekonanie miniony tydzień należał do jednego z najbardziej pracowitych okresów w sarmackim Sejmie. Zakończyło się 7 głosowań, złożono kilka projektów, praca Sejmu idzie pełną parą, a nad sprawnością czuwa niezastąpiony Marszałek Czcigodny Kristian baron Arped. Ubolewać jedynie można, że w mało którym projekcie faktycznie odbywa się debata, a w zdecydowanej większości przypadków cała Sejmowa procedura sprowadza się do mechanicznego głosowania. Od posłanek i posłów można oczekiwać jednak czegoś więcej.

9ZP5MFZU.png

Ze smutkiem musimy zauważyć, że nasz ulubiony wątek związany ze zgłoszeniami kandydatów na asesorów Trybunału Koronnego został zamknięty. Pocieszającym jednak wydaje się fakt, że wkrótce zostanie otwarty ponownie, bowiem w minionym tygodniu Sejm wydał zgodę na poszerzenie składu TK do 5 osób, ale o tym za chwilę.

Kilka ostatnich dni to okres wytężonej pracy Sejmu, do którego wpłynęły następujące projekty: projekt uchwała Sejmu o szczególnym rozporządzeniu majątkiem, projekt ustawy — prawo komunikacyjne, prawo ustawy o zmianie ustawy o SUSPENS, projekt ustawy o zmianie ordynacji wyborczej, projekt uchwały w sprawie zgody na zmianę rozporządzenia Księcia o liczebności TK, projekt uchwały w sprawie zgody na zmianę rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych, projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcie JKM do odpowiedzialności karnej. Tradycyjnie projekty te omawiamy niżej.

W momencie przygotowywania tego numeru Monitora do druku do Sejmu wpłynął wniosek o zatwierdzenie przez Sejm zarządzenia MSW w sprawie określenia trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków pocztowych. Marszałek nie skierował jeszcze sprawy pod obrady.

L9OCsnaN.png

Zakończyła się w końcu saga związana z przyjęciem ustawy Kodeks Postępowania Sądowego i ustawy konstytucyjną go wprowadzającej. Drugie referendum zatwierdzające zakończyło się w minioną niedzielę, społeczeństwo zgodę na zmianę konstytucji wyraziło, a KPS w dniu dzisiejszym został, dzięki epickiej pracy Marszałka Sejmu Czcigodnego Kristiana bar. Arpeda, opublikowany w Dzienniku Praw.

Sejm zakończył również pracę nad projektem nowelizacji ustawy o SUSPENS i ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła możliwość pozyskiwania środków finansowych przez samorządy, instytucje i inicjatywy w drodze emisji znaczków pocztowych. W głosowaniu 4 posłów opowiedziało się za, a 2 wstrzymało się od głosu. Książę ustawę podpisał, i znajduje się ona już w Dzienniku Praw.

Kolejny projekt, który doczekał się finalizacji prac w minionym tygodniu to uchwała Sejmu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie KS do Konwencji ws. międzynarodowej standaryzacji kartograficznej. Głosowanie zakończyło się wynikiem: 4 głosy za, 2 głosy przeciw. Uchwała znajduje się już w Dzienniku Praw.

Wycofaniem przez wnioskodawców zakończyło się procedowanie Sejmu nad projektem zmiany ustawy o finansach publicznych, której celem było zlikwidowanie nagród dla agencji prasowych. Kanclerz wycofując projekt zapowiedział dalsze poszukiwanie rozwiązania dla obecnej sytuacji w tym zakresie.

Projekt uchwały Sejmu o szczególnym rozporządzeniu majątkiem został złożony w Lasce Marszałkowskiej w dniu 3 sierpnia przez Kanclerza Prześwietnego Siergiusza hrabiego Asketila. Celem uchwały było ustanowienie specjalnego trybu sprzedaży dla niektórych znaczków, które Rada Ministrów przejęła od osób nieaktywnych. Część znaczków miała trafić, po specjalnej cenie, do Galerii von Thorn, część zaś na giełdę Poczty Baridajskiej, i kilka na nagrody w organizowanych przez RM konkursach. Uchwała nie wzbudziła większych kontrowersji, głosowanie zakończyło się wynikiem 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, a uchwała weszła w życie po publikacji w Dzienniku Praw. Od złożenia projektu uchwału do jej publikacji w DP minęły tylko 3 dni.

Kolejnym projektem, który trafił pod obrady Sejmu jest, złożony przez Prześwietnego Siergiusza hrabiego Asketila, projekt ustawy nowelizującej ustawę o SUSPENS, której celem jest rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dostępu do Grodziskiej Agencji Prasowej. Projekt poszerza katalog o członków Dworu Książęcego i Naczelnej Izby Architektury. Debata nad tym projektem w zasadzie się nie odbyła, głosowanie zakończyło się dziś wynikiem 6 głosów za, a przyjęta w ten sposób ustawa trafiła już do Księcia i oczekuje na książęcy podpis.

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo złożył w Sejmie prośbę o wyrażenie w drodze uchwały Sejmu zgody na zmianę rozporządzenia o liczebności Trybunału Koronnego. W związku z pewnymi problemami kadrowymi Książę zdecydował o poszerzeniu składu Trybunału do 5 asesorów, a w głosowaniu, które zakończyło się dziś, zgoda w formie uchwały, została udzielona w stosunku 6 głosów za.

W dniu 4 sierpnia Marszałek Sejmu Czcigodny Kristian baron Arped przedłożył Sejmowi projekt ustawy o zmianie Ordynacji wyborczej. Celem projektu była zmiana wag głosów w taki sposób, że Jego Książecej Mości oraz księciom-seniorom przysługiwać będzie głos o wadze 10, aktywnemu arystokracie o wadze 8, aktywnemu szlachcicowi o wadze 6 oraz pozostałym obywatelom o wadze 4. Nieaktywni obywatele dysponować będą głosem o sile 1. To kolejny projekt, nad którym nie odbyła się żadna debata, a w głosowaniu Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy czterema głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Głosowanie zostało zakończone w dniu dzisiejszym a ustawa trafiła do Jego Książęcej Mości i oczekuje na podpis.

6 sierpnia Marszałek Sejmu Czcigodny Kristian baron Arped zwrócił się do Sejmu z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie JKM do odpowiedzialności karnej. Jest to związane ze złożonym w Trybunale Koronnym, przez Sławetną Marię baronetessę von Primisz, aktem oskarżenia przeciwko Jego Książęcej Mości. W tej sytuacji Konstytucja Księstwa Sarmacji wymaga, by zgodę na pociągnięcie Księcia do odpowiedzialności karnej wyraził Sejm większością 2/3 głosów. Głosowanie takie będzie tajne, a w związku z dwoma wnioskami poselskimi o skrócenie debaty należy się spodziewać zarządzenia głosowania w każdej chwili. Jeśli Sejm zgody nie wyrazi Trybunał Koronny będzie musiał akt oskarżenia odrzucić. W momencie oddawania numeru do druku Marszałek Sejmu głosowanie zarządził. Czekamy zatem na wyniki.

Tego samego dnia Minister Sprawiedliwości Prześwietny Martin hrabia Schlesinger-Asketil złożył w Sejmie projekt ustawy — Prawo komunikacyjne. Celem tego projektu jest unormowanie spraw związanych z szeroko pojętą komunikacją w Księstwie Sarmacji, począwszy od definicji miejsca publicznego, przez regulacje dotyczące Poczty Konnej na uregulowaniu statusu sarmackiego kanału IRC kończąc. Debata nad projektem potrwa do 12 sierpnia, do godziny 22:30, jednak może być utrudniona bowiem wnioskodawca udał się na trzytygodniowy urlop.

A w dniu dzisiejszym pod obrady Sejmu trafił wniosek Kanclerza Prześwietnego Siergiusza hrabiego Asketila w sprawie wyrażenia w drodze uchwały Sejmu zgody na nowelizację rozporządzenia o referendach konsultacyjnych. Zmiany w rozporządzeniu, które chce Kanclerz wprowadzić, mają głownie charakter uelastyczniający mechanizm zarządzania referendów konsultacyjnych. Debata w tej sprawie potrwa do 11 sierpnia, do godziny 17:30.

WRSI5l6q.png

Sejm głosuje obecnie, w trybie głosowania tajnego, w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie JKM do odpowiedzialności karnej.

W minionym tygodniu zakończyły się:
1LfE66s9.png

W tym momencie, we wcześniejszy, i każdym innym żadne pytania i interpelacje nie zostały złożone. Opozycja, wnioskujemy, nie istnieje w ogóle.

NIGGTK11.png

To był chyba najdłuższy numer Monitora, który do tej pory wydaliśmy. Bez wątpienia obecny Sejm, w ujęciu ilości spraw, nad którymi podejmuje głosowanie, należy do najaktywniejszych. Powtórzę jednak, że szkoda, iż za tym nie idą debaty i ciekawe dyskusje. Odnieść można wrażenie, że Sejm sprowadzony został do maszynki do głosowania, a posłowie nie mają własnego zdania. Pojedyncze sytuacje, w których głosy posłów się pojawiają, tylko podkreślają jak wielka dziura zionie w tych tematach, w których sejmowa sala milczy. Znacznie większą aktywność wykazują goście sejmowej sali, obywatele Księstwa Sarmacji, którzy stawiają pytania i prowokują dyskusje i szukanie lepszych rozwiązań. Do końca kadencji coraz mniej czasu, a spraw stojących przez obozem władzy jeszcze kilka jest. Czekają nas ciekawe tygodnie.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
4 631,00 lt
Ten artykuł lubią: Kristian Arped, Fryderyk von Hohenzollern, Siergiusz Asketil, Tomasz Ivo Hugo, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, Adi Alatristé, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Laurẽt Gedeon I, Henryk Leszczyński, Vladimir ik Lihtenštán, Guedes de Lima.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.