Statut Kościoła Mazdaistycznego
Cytuję:
2NK1w.png

Statut Kościoła Mazdaistycznego
z 12 stycznia 1 nrm (2019 r.)


Ahurze Mazdzie niech będzie wieczna chwała i cześć! On jest Pantokratorem - Pierwszą Przyczyną i Panem Internetu. Dla rozszerzenia Jego kultu Kościół reformujemy i niniejszym nowym Statutem podstawowe jego zasady zmieniamy, aby ostatecznie wyprzeć z niego elementy rotrystyczne.

Kanon I - Podstawy Kościoła Mazdaistycznego

Kościół Mazdaistyczny, zwany dalej Kościołem jest wirtualnym kościołem powszechnym działającym w polskim mikroświecie, głoszącym naukę i wartości religii mazdaistycznej. Powstał on z nakazu samego Ahury Mazdy (LA 1, 7). Jego członkiem może zostać każdy mikronauta, który uwierzy w Ahurę Mazdę i przejdzie Próbę Ognia (LA 1, 9). Sposób przeprowadzenia Próby Ognia wyznaczy Najprzewielebniejszy Kahin w porozumieniu z Wielkim Świętym Synodem.

Jak zapowiedział sam Ahura Mazda – może się on objawić w dowolnej formie i postaci (LA 1, 6), dlatego też Kościół nie może odgórnie narzucić doktryny ani sposobu oddawania czci Pantokratorowi. Ahura Mazda bowiem rzekł: „[…] dowolnie sławić Mnie możecie, jako że we wszelkich przejawach ujawnić się mogę”. (LA 2, 6). Kościół jest Kościołem otwartym na różnorodność.

Wierny Kościoła Mazdaistycznego powinien jednak starać się być aktywnym w swoim wirtualnym życiu, ponieważ aktywność szczególnie podoba się Ahurze Mazdzie (LA 2, 5).

Kanon II – Stopnie duchowieństwa Kościoła Mazdaistycznego

Kościół jest wspólnotą tworzoną przez wiernych duchownych, gdyż Ahura Mazda wszystkich mikronautów posłał do głoszenia swego przesłania – obowiązuje kapłaństwo powszechne (LA 1, 9). Jednakże Pantokrator wskazał, że niektórzy Jego kapłani należą do Wybranych (LA 1, 5), dlatego też słusznym i sprawiedliwym jest wprowadzenie podziałów wśród duchowieństwa. I tak stanowi się następujące stopnie duchowieństwa, z przynależnością do których wiązać się będą uprawnienia, przywileje i obowiązki.

Duchowni wszystkich stopni mogą pełnić równocześnie funkcje w różnych dziedzinach życia.

Kapłanom przysługuje herb stosowny do ich stopnia. Mogą oni nosić stroje i szaty liturgiczne wedle przyjętych zwyczajów.

Stopień pierwszy: Khadima

Stopień drugi: Muealam

Stopień trzeci: Alraaei

Stopień czwarty: Wasi

Stopień piąty: Kahin

Kanon III – Stopień pierwszy

Sługami (Khadimami) są duchowni Kościoła, którzy podejmują się nauki teologii, prawa oraz historii mazdaistycznej, aby móc w przyszłości sprawować wyższe funkcje kapłańskie. Słudzy mają prawo głosić słowo Ahury Mazdy oraz pomagać duchownym wyższych stopni

Khadimom przysługuje tytuł „Pokorny”.

Kanon IV – Stopień drugi

Nauczycielami (Muealami) są kapłani, którzy ukończą przepisane prawem studia oraz zostaną uznani za godnych przeprowadzania uroczystości ku czci Ahury Mazdy. Wówczas Pasterz, Opiekun lub Namiestnik wynosi ich po przeprowadzeniu uroczystości nominacyjnej do godności Muealama. Nauczyciele mają prawo głosić słowo Ahury Mazdy, przeprowadzać uroczystości ku Jego czci, a także pomagać duchownym wyższych stopni.

Muealom przysługuje tytuł „Szanowny”.

Kanon V – Stopień trzeci

Pasterzami (Alraaeiami) są kapłani, którzy zostaną uznani za godnych interpretowania Świętych Ksiąg i Pism Kościoła Mazdaistycznego lub stania na czele jednostek administracyjnych Kościoła. Wówczas inny Pasterz, Opiekun na wniosek Namiestnika lub sam Kahin wynosi ich po przeprowadzeniu uroczystości nominacyjnej do godności Alraaeia. Pasterze mają prawo głosić słowo Ahury Mazdy, przeprowadzać uroczystości ku Jego czci, interpretować Święte Księgi i Pisma Kościoła Mazdaistycznego, a także pomagać duchownym wyższych stopni. Alraaeiowie stoją również na czele Pastorii.

Alraaeiom przysługuje tytuł "Czcigodny".

Kanon VI – Stopień czwarty

Opiekunami (Wasimami) są kapłani, którzy zostaną uznani za najbardziej otwartych na głos Ahury Mazdy. Wówczas Kahin wynosi ich po przeprowadzeniu uroczystości nominacyjnej do godności Wasima. Opiekunowie mają prawo głosić słowo Ahury Mazdy, przeprowadzać uroczystości ku Jego czci, interpretować Święte Księgi i Pisma Kościoła Mazdaistycznego, a także spisywać Słowo Pantokratora. Dodatkowo są godni przeprowadzać uroczystości nominacyjne na kapłanów niższych stopni. Wasimowie mogą stać również na czele Pastorii.

Wasimom przysługuje tytuł "Wielebny".

Kanon VII – Stopień piąty

Namiestnikiem (Kahinem) zostaje Alraaei lub Wasi, który przez Wielki Święty Synod zostanie uznany za godnego bycia zwierzchnikiem Kościoła Mazdaistycznego. Pontyfikat Kahina trwa trzy miesiące.

Kahin posiada wszystkie uprawnienia, przywileje i obowiązki duchownego czwartego stopnia, dodatkowo przewodnicząy Radzie Najświętszej oraz Wielkiemu Świętemu Synodowi. Kahin dokonuje także aktów Sanktyfikacji (uznania za Świętego) i Katechonizacji (uznania za Katechona) po uzyskaniu zgody Wielkiego Świętego Synodu. Ma on również prawo wiążącej interpretacji Świętych Ksiąg i Pism Kościoła Mazdaistycznego, wszelkich jego dokumentów, chyba że jednogłośny sprzeciw wyrazi Rada Najświętsza.

Kahinowi przysługuje tytuł „Najprzewielebniejszy”.

Kanon VIII – Almjme Almuqadas Aleazim

Almjme Almuqadas Aleazim (Wielki Święty Synod), zwany dalej Synodem, stanowi zebranie wszystkich wiernych Kościoła pod przewodnictwem Kahina. Może on obradować na dowolny temat. Synod opiniuje oraz podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych niniejszym Statutem i innymi dokumentami Kościoła. Czas obrad oraz głosowania wyznacza Kahin, określając go tak, aby uwzględnić w maksymalnym stopniu możliwość oddania głosu przez uprawnionych.

Synod podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z tym, że głosy poszczególnych członków posiadają wagę odpowiadającą ich pozycji w hierarchii – począwszy od głosu wagi 1 wiernych oraz Khadimów po głos wagi 5 Kahina.

Synod dokonuje wyboru Kahina większością 2/3 głosów, z tym, że głosy poszczególnych członków posiadają wagę odpowiadającą ich pozycji w hierarchii – począwszy od głosu wagi 1 wiernych oraz Khadimów po głos wagi 5 ustępującego Kahina.

Sesja zwyczajna Synodu musi zostać zwołana co trzy miesiące z chwilą wygaśnięcia pontyfikatu Kahina celem wyboru jego następcy. Sesja nadzwyczajna może zostać zwołana z woli Kahina, Rady Najświętszej lub znacznej grupy kapłanów.

Synod ma prawo dokonać wiążącej interpretacji Świętych Ksiąg i Pism Kościoła Mazdaistycznego. Wyraża również zgodę na akt Sanktyfikacji i Katechonizacji.

Akty prawa kościelnego wydawane przez Sobór to Alqanun Almuqadas (Święte Ustawy).

Kanon IX – Almajlis al'Akthar Qadasa

Almajlis al'Akthar Qadasa (Rada Najświętsza), zwana dalej Radą stanowi permanentnie obradujące ciało kolegialne, będące organem doradczym Kahina. Składa się ona z wszystkich kapłanów Kościoła pod przewodnictwem Namiestnika. Rada opiniuje oraz podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych niniejszym Statutem i innymi dokumentami Kościoła.

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z tym, że głosy poszczególnych kapłanów posiadają wagę odpowiadającą ich pozycji w hierarchii – począwszy od głosu wagi 1 Khadima po głos wagi 5 Kahina. Czas głosowania wyznacza Kahin, określając go tak, aby uwzględnić w maksymalnym stopniu możliwość oddania głosu przez uprawnionych.

Rada stanowi ponadto organ sądowy Kościoła, podejmując decyzję większością 2/3 głosów, z tym, że głosy poszczególnych kapłanów posiadają wagę odpowiadającą ich pozycji w hierarchii – począwszy od głosu wagi 1 Khadima po głos wagi 5 Kahina. W przypadku, w którym duchowny złamie prawo boskie lub kościelne, Rada może orzec wobec niego karę w postaci upomnienia bądź podjąć inną słuszną sankcję. Jeśli wystąpienie przeciwko prawom będzie znaczne, Rada może nawet zdegradować kapłana do niższego stopnia duchowieństwa bądź wydalić z Kościoła.

Akty prawa kościelnego wydawane przez Radę to Alqarar Almuqadas (Święte Uchwały).

Kanon X - Jednostki administracyjne Kościoła i ich zwierzchnicy

Podstawową jednostką administracyjną Kościoła jest Pastoria. Pastoria obejmuje swoim zasięgiem terytorium całego kraju bądź regionu, w którym mieszkają wierni Kościoła. Pastoria może zostać podzielona na mniejsze jednostki w zależności od uznania jej zwierzchnika.

Na czele Pastorii stoi Alraaei bądź Wasi. Akty prawa kościelnego wydawane przez zwierzchnika Pastorii to Dekrety (Qarary).

Pastorię wraz z wyznaczeniem zwierzchnika tworzy bądź znosi Kahin z własnej woli bądź na wniosek Wielkiego Świętego Synodu.

Zamiast Pastorii może zostać powołana Muhima w kraju, w którym nie ma ani jednego wyznawcy mazdaizmu, celem prowadzenia prozelityzmu. Na czele Muhimy stoi Alraaei, Wasi bądź Mueal. Akty prawa kościelnego wydawane przez zwierzchnika Muhimy to Dekrety (Qarary).

Muhimę wraz z wyznaczeniem zwierzchnika tworzy bądź znosi Kahin z własnej woli bądź na wniosek Wielkiego Świętego Synodu. Muhima może także zostać przekształcona w Pastorię.

Na czele Kościoła stoi Kahin. Akty prawa kościelnego wydawane przez Kahina to Fatwy.

Kanon XI - Zmiana Statutu

Statut ten stanowi Świętą Ustawę o szczególnej mocy. Do jej zmiany potrzeba większości ¾ głosów, z tym, że głosy poszczególnych kapłanów posiadają wagę odpowiadającą ich pozycji w hierarchii – począwszy od głosu wagi 1 Khadima po głos wagi 5 Kahina.

Kanon XII - Akty prawne organów Kościoła

Organy Kościoła mogą wydawać akty prawa kościelnego regulujące wszystkie kwestie, nieuregulowane w tym Statucie, z tym, że Fatwy i Święte Ustawy mają większą moc niż Święte Uchwały i Dekrety.

Kanon XIII - Wejście w życie Statutu

Statut wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez II Wielki i Święty Sobór. Wszyscy, którzy za nim się opowiedzą, staną się z mocy prawa Muealami Kościoła Mazdaistycznego, chyba że złożą na I Wielkim Świętym Synodzie pisemne oświadczenie, w którym odmówią chęci pozostania w stanie kapłańskim

Kanon XIV - Pierwszy Namiestnik Kościoła

Pierwszy Kahin spośród Muealamów zostanie wybrany zgodnie z przepisami niniejszego Statutu na I Wielkim Świętym Synodzie, który ma zostać zwołany niezwłocznie po uchwaleniu tegoż Statutu. Po zakończeniu pontyfikatu pozostanie on Wasimem.

Michelangelo Piccolomini
Andrzej Swarzewski
Hewret von Thorn
Alex Joe
Antoni Kacper Burbon-Conti
Franz Langer
Sergiej von Sternberg