Fatwy Kahina
Cytuję:
2Qb6b.png

Fatwa
o uzupełnieniu braków formalnych w rejestracji Kościoła Mazdaistycznego w Republice Bialeńskiej


z 14 stycznia 1 nrm (2018 r.)

My, Kahin Michelangelo Piccolomini, w pierwszym miesiącu Naszego pontyfikatu, uzupełniamy niniejszym braki formalne w rejestracji Kościoła w Republice Bialeńskiej.

Rodzaj zrzeszenia: związek wyznaniowy

Miejsce działalności: Republika Bialeńska (Wolnograd)

Przewodniczący zrzeszenia: całego związku każdorazowy Kahin, na terenie Republiki Bialeńskiej każdorazowy zwierzchnik Pastorii Bialeńskiej

Cel działalności: szerzenie wiary mazdaistycznej

Sposób nabywania i utraty członkostwa: złożenie wniosku i jego akceptacja przez Kahina bądź zwierzchnika Pastorii Bialeńskiej połączona z przejściem Próby Ognia; rezygnacja bądź wykluczenie na mocy orzeczenia Rady Najświętszej.
Najprzewielebniejszy Kahin Michelangelo Piccolomini

2Nu5S.png