Język rothenburski
vmG4xdq1.jpg

Język rothenburski - wywodzi się z grupy skandynawskiej języków germańsko - słowiańskich.
W Hrabstwie Rothenburga obok języka polskiego jest językiem urzędowym.
Międzynarodowy kod rozpoznawczy języka to: RT, ROT

Główne zasady pisowni języka rothenburskiego:
Niniejsze zbitki wyrazowe zastępuje się:
  • le - ĺ, í (królestwo - króístwo)
  • est - É, é (Estonia - Éønia)
  • Ä, ä - drugie i ostatnie “a” w wyrazie (tylko jeśli występuje drugie a w wyrazie) (data - datä, przepraszam - przepraszäm, pomarańcza - pømaräńczä)
  • łu - Ù, ù (łubin - ùbin)
  • Ø, ø - pierwsze “o” w wyrazie (woda - wøda)
  • Ô, ô - “y” w środku wyrazu (obywatelstwo - øbôwatelstwo)
  • Ë, ë - “e” po samogłosce (A, Ą, E, Ę, I, O, U,
  • Y, O, Ó) i “h” (miejsce - miëjsce)
  • Ú, ú - łe (płeć - púć)

Przykładowe tłumaczenia:
Imiona - Imiøna
Nazwisko - Nazwiskø
Data urodzenia- Datä urødzenia
Miejsce urodzenia - Miëjsce urødzenia
Płeć - Púć
Obywatelstwo - Øbôwatelstwo
Hrabstwo Rothenburga - Hrabstwø Røthënburga
Konstytucja - Kønstôtucja
Przepraszam - Przepraszäm
Jest - Jé

Ala ma kota. - Alä ma køta.
Wśród dolin Harzu

1. Wśród dolin Harzu, leży Rothenburg.
W sercach my go mamy, Ojczyznę naszą.
Chroń go Boże zawsze, w swej opiece miej.
Ukochanej nam ojczyźnie błogosław.

2. W nim wolności strumień, płynie pośród gór.
Przyjaźń wszystko może,wolność zwycięży.
Chroń o Naród Boże, w swej opiece miej.
Ukochanej nam ojczyźnie błogosław.

3. Chroń naszego Księcia, daj mu pełnię sił.
By idee nasze, szerzył pośród gór.
Chroń o Księcia Boże, w swej opiece miej. Ukochanej nam ojczyźnie błogosław.
Wśród dølin Harzu

1. Wśród dølin Harzu, íży Røthënburg.
W sercach my gø mamy, Ojczôznę naszą.
Chrøń gø Bøże zawsze, w swej øpiëce miëj.
Ukøchanej nam øjczôźnië błøgosław.
2. W nim wølności strumiëń, płônië pøśród gór.
Przôjaźń wszôstkø møże, wølność zwôcięży.
Chrøń ø Naród Bøże, w swej øpiëce miëj.
Ukøchanej nam øjczôźnië błøgosław.
3. Chrøń naszegø Księcia, daj mu pełnię sił.
By ideë nasze, szerzôł pøśród gór.
Chrøń ø Księcia Bøże, w swej øpiëce miëj.
Ukøchanej nam øjczôźnië błøgosław.


h689BTG8.png
Hrabstwo Rothenburga
Organizacja Turystyczna
2019