Statut Hrabstwa
Haven, 15 czerwca 2019 r.
ev6V628X.png
Statut
Hrabstwä Røthënburga

Widząc rødzącą się pøtrzebę stwørzenia Løkalnego Økręgu Administräcôjnegø reprezentującegø ustrój demøkratôczny, w pełni świadømi swøich decôzji øgłaszämy pøniższy statut.

§ 1. Hrabstwø
 1. Hrabstwø Røthënburga (daíj: Hrabstwø) tø Løkalny Økręg Administräcôjny.
 2. Premiër Røthënburga (daíj: Premiër) tø zarządcä Løkalnego Økręgu Administräcôjnegø.
 3. W Hrabstwië øbowiązuje ustrój demøkracji bezpøśredniëj.
 4. Symbøle Hrabstwä:
  1. Barwämi Hrabstwä są kølory biały, czerwøny i błękitny.
  2. Hërbem Hrabstwä jé køronowany, wspięty íw w pøziome białø-czerwøne pasy na błękitnôm tí.
  3. Flagą Hrabstwä jé prøstokąt, pødziëlony na trzy pøziome pasy jednakøwej wiëlkøści: biały, czerwøny, niëbiëski.
  4. Hômnem Hrabstwä jé piëśń: “Wśród dølin Harzu”.

§ 2. Regiøny
 1. Hrabstwø dziëli się na 4 regiøny: Regiøn Kønwalii, Regiøn Krzesznej, Regiøn Pømeranii i Regiøn Półnøcny.
 2. Regiøny møgą dziëlić się na Gminy.


§ 3. Øbôwatelstwo
 1. Øbôwateím Hrabstwä møże zøstać każdy, ktø przônajmniëj przez 7 dni rezôduje na jegø terenië. Wniøsek o status rezôdenta naíży kiërøwać dø Premiëra Hrabstwä.
 2. Premiër nadäje øbôwatelstwo wniøskującemu o jegø przôznanië jeśli spełnił øbowiązek rezôdencôjny i nië widzi żadnôch przeciwwskazäń cø dø nadäniä øbôwatelstwä.
 3. Øbôwatel staje się człønkiëm Rady Regiønów.
 4. Zrzec się øbôwatelstwä møżna pøprzez złøżenië wniøsku wraz z uzasädniëniëm dø Premiëra Hrabstwä.

§ 4. Premiër
 1. Premiër sprawuje władzę nad Hrabstwem.
 2. Jé reprezentantem ørganu wôkønawczego.
 3. Wôbiërany jé cø 6 miësięcy w wôbørach pøwszechnôch, spøśród øbôwateli Hrabstwä.
 4. Premiër møże pøwołać ministrów wspømagäjącôch jegø pracę.

§ 5. Radä Regiønów
 1. Radä Regiønów jé ørganem ustawødäwczôm.
 2. W skład Rady Regiønów wchødzą wszôscy øbôwateí Hrabstwä.
 3. Radä Regiønów jé gwaräntem demøkracji bezpøśredniëj.
 4. Każdy człønek Rady Regiønów ma prawø dø złøżenia inicjatôwy ustawødäwczej.
 5. Uchwały pødejmuje się zwôkłą większøścią głøsów. Głøsowanië jé ważne nawet wtedy, gdy biërze w nim udział mniëj niż pøłowa øbôwateli uprawniønôch dø głøsowaniä.

§ 6. Sądy
 1. Ørganem sądøwniczôm w Hrabstwië są Sądy Księstwa Sarmäcji.

§ 7. Stan nadzwôczäjny
 1. Premiër møże wprøwadzić na terenië Hrabstwä stan nadzwôczäjny na økres nië dùższy niż 50 dni.
 2. Pødczas trwaniä stanu nadzwôczäjnegø zawiëszä się wszelkië przepisy prawä miëjscøwego, w tôm niniëjszy statut.
 3. Na czas trwaniä stanu nadzwôczäjnegø Premiër przejmuję pełną władzę w Hrabstwië, Radä Regiønów zøstaje zawiëszønä.

§ 8. Pøstanowiëniä przejściøwe
 1. Statut øbowiązuje ød chwili jegø øgłoszenia.
 2. Piërwszôm Øbôwateím øraz Premiërem Hrabstwä zøstaje Wicehrabiä Peter West.
 3. Realizäcję niniëjszegø statutu pøwiërza się Premiërøwi Hrabstwä.

  smYVG9S6.png

  (-) Peter West
  Premiër Hrabstwä Røthënburga

5IAV5v1V.png